Privacy verklaring-statement

 

Algemeen

Deze privacy verklaring (hierna: privacy verklaring) is van toepassing op de persoonsgegevens die Drumschool Patrick (hierna: “Drumschool Patrick” of “wij of “ons”) in het kader van het aanbieden van haar producten en/of diensten al dan niet via haar website WWW.DRUMSCHHOOLPATRICK.NL (“website”) verwerkt. Wanneer je onze website bezoekt, gebruikt maakt van onze dienstverlening en/of met ons een overeenkomst aangaat, ga je akkoord met onderstaande privacy verklaring. Deze privacy verklaring is ook te downloaden en printen via onze website.

Wij respecteren jouw privacy. De persoonsgegevens die wij over jou verwerken worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Bij onze verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de wet- en regelgeving daaraan stelt, waaronder en Algemene Verordening Gegevensbescherming. Lees deze privacy verklaring aandachtig door zodat je weet wat je rechten en plichten zijn.

Drumschool Patrick is gevestigd aan de Staakakker 38, 5275 AN, Den Dungen, Nederland en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer: 17237455. Vragen over deze privacy verklaring kunnen worden gesteld via info@drumschoolpatrick.nl.

De verwerking van persoonsgegevens.

Wij kunnen onder meer de volgende (noodzakelijke) persoonsgegevens van jou verwerken:

  • Contactgegevens, waaronder jouw naam, adres, woonplaats, postcode, telefoonnummer en e-mailadres.

  • Financiële gegevens, waaronder jouw bankgegevens.

Wij bewaren jouw persoonsgegevens of andere gegevens die jij aan ons al dan niet via de website prijsgeeft in beginsel zolang als dat nodig is voor de onderstaande doeleinden, of om te voldoen aan onze wettelijk (bewaar)verplichtingen.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht.

Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan ons niet verplicht is. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je persoonsgegevens wilt invoeren, waardoor je ermee instemt dat wij bepaalde nader aangegeven persoonsgegevens ontvangen. Als de invoer van persoonsgegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke persoonsgegevens noodzakelijk zijn en welke optioneel kunnen worden verstrekt. Als je jonger bent dan 16 jaar mag je slechts persoonsgegevens aan ons verstrekken, indien je daarvoor toestemming hebt verkregen van ouder(s) of je wettelijke vertegenwoordiger die deze privacy verklaring heeft gelezen.

Hoe verzamelen wij informatie.

Wij kunnen persoonsgegevens verzamelen doordat jij deze in het kader van de vraag naar een product en/of dienst aan ons verstrekt, doordat jij ons contactformulier invult en/of doordat wij op welke wijze dan ook unieke identificatienummers ontvangen van de computer, tablet, smart phone, of enig ander elektronisch

apparaat met een werkende dataverbinding waarvan jij gebruik maakt. Tevens kunnen wij op jouw verzoek persoonsgegevens verkrijgen van derden.

Doeleinden.

Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

  • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot de producten en/of diensten die wij leveren.

  • om producten en/of diensten van ons aan te bieden en deze aan te passen aan jouw behoeften en wensen.

  • om met jou in contact te kunnen treden.

  • als je daarvoor je ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven: om je (elektronische) commerciële boodschappen (nieuwsbrieven) met informatie over onze producten en diensten toe te sturen, alsmede van producten en diensten van aan ons gelieerde partijen.

  • om je gebruikersinformatie en serviceberichten, zoals push notificaties, toe te sturen.

  • om onze website en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren.

  • voor het samenstellen van gebruikersstatistieken.

  • om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Jouw Persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Wij kunnen voor het verwerken van jouw Persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners, die als verwerkers uitsluitend in onze opdracht zullen optreden.

Derden.

Wij kunnen derden inschakelen bij de uitvoering en/of levering van onze producten en diensten. Voor zover deze derden daarbij jouw persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor ons en hebben wij de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat jouw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacy verklaring worden verwerkt. Wij verstrekken jouw persoonsgegevens alleen aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Beveiliging

Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende zou behoren te zijn om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Links naar websites van anderen

Onze website kan hyperlinks van websites van derden bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Inzage, correctie, verzet en verwijdering

Je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens in te zien. Indien de door ons verwerkte persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kun je ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Indien je niet meer door ons, of derden, benaderd wilt worden, laat ons dit dan weten per e-mail via info@drumschoolpatrick.nl

Wijzigingen

Deze privacy verklaring kan door ons altijd en zonder aankondiging worden gewijzigd. Zulke gewijzigde voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat deze worden weergegeven op de website. Wij adviseren je daarom regelmatig deze privacy verklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Drumschool Patrick,

Staakakker 38,

5275 AN,

Den Dungen,

info@drumschoolpatrick.nl

www.drumschoolpatrick.nl

Tel: 073-5511795 / 06-53815936

KvK 17237455 , BTW-ID NL001744043B32