ALGEMENE VOORWAARDEN:

Drumschool Patrick Verstappen
Gevestigd te Den Dungen
Inschrijving KvK;  17237455, BTW-ID; NL001744043B32

1. Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle aanbiedingen van Drumschool Patrick Verstappen ( hierna te noemen: de drumschool), alle aanvaardingen door de drumschool en alle overeenkomsten met de drumschool gericht op het verlenen van diensten, bestaande uit het geven van drumlessen en ensemble/ workshoplessen. De wederpartij van de drumschool word in deze algemene voorwaarden aangeduid met:  de leerling. ‘Leerling’ omvat ook de wettelijke vertegenwoordiger van de leerling indien deze handelingsonbekwaam -dan wel onbevoegd is.
 2. Afwijkende voorwaarden gelden slechts indien de leerling en de drumschool deze schriftelijk zijn overeengekomen
2. Aanmelding
 1. Aanmelding voor lessen geschiedt middels een aanmeldingsformulier.
 2. Aanmelding via een inschrijfformulier op de website gelden als ondertekende aanmelding.
 3. Aangemelde leerlingen krijgen een schriftelijke bevestiging van hun aanmelding
 4. Aanmeldingsformulieren worden op volgorde van binnenkomst behandeld
 5. Aanmelding geeft geen garantie op directe plaatsing
3. Plaatsing
 1. Indien de drumschool en de leerling overeenstemming bereiken over de lesdag en lestijd, is de plaatsing van de leerling daarmee een feit
 2. aangemelde leerlingen die niet kunnen worden geplaatst, komen automatisch op de wachtlijst en ontvangen daarvan schriftelijk bericht. Zij worden geïnformeerd indien plaatsing alsnog mogelijk is.
 3. Plaatsing geschiedt bij aanmelding als er plaats is.
 4. Plaatsing voor een workshop met afwijkende duur verbindt de leerling voor de looptijd van die workshop.
4. Beeïndiging
 1. Bij beëindiging lesverband geld een maand opzegtermijn per 01 van de nieuwe maand.
5. Verzuim van lessen
 1. Bij verzuim van lessen wegens verhindering van de leerling vindt geen restitutie plaats als de les binnen 24 uur is afgemeld.
 2. Tot 24 uur voor aanvang van de les is verplaatsing van de les mogelijk afhankelijk van beschikbare tijd in dezelfde maand.
6. Betaling
 1. Lesgeldnota’s dienen geheel te worden voldaan voor aanvang van de eerste les via overschrijving van bank of contant.
 2. Bij niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting komen de wettelijke rente en de invorderingskosten voor rekening van de betalingsplichtige.
7. Wijzigingen
 1. De leerling dient adreswijzigingen en overige relevante wijzigingen tijdig aan de drumschool door te geven.
8. Tarieven
 1. De tarieven worden jaarlijks vastgesteld en schriftelijk meegedeeld aan de leerlingen, dan wel hun ouders of verzorgers.
9. Lesmateriaal
 1. De kosten van lesmateriaal zijn voor rekening van de leerling
 2. Leerlingen zijn verplicht  tijdens de lessen gebruik te maken van de aanwezige drumsets en percussie-instrumenten van de drumschool.
 3. De leerling is aansprakelijk voor schade die door oneigenlijk gebruik tijdens de lessen optreedt aan de door de leerling gebruikte drumset.. Het is aan de drumschool te bepalen of de schade het gevolg is van oneigenlijk gebruik van de drumset dan wel overige instrumenten
10. Publiciteit
 1. De drumschool kan beeld, -en audio materiaal van de leerlingen gebruiken voor publicitaire doeleinden.
 2. Door deelname aan activiteiten van de drumschool, in de breedste zin van het woord, geeft de leerling automatisch aan geen bezwaar te hebben tegen gebruik door de drumschool van tijdens deze activiteiten van de leerling gemaakt beeld, – en audio materiaal bestemd voor publiciteit, tenzij de leerling uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aangegeven daartegen bezwaar te maken.
11. Recht van de drumschool
 1. Bijzondere omstandigheden aan de zijde van de drumschool kunnen leiden tot het wijzigen van de eerder overeengekomen lestijden.
 2. In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de drumschool.
12. Aansprakelijkheid
 1. De drumschool aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten waarmee leerlingen te maken krijgen vanwege een ongeval, diefstal of vernieling tijdens de lessen. Uitzonderingen vormen de gevallen waarin wettelijke aansprakelijkheid van de drumschool is vastgesteld.
13. Toepasselijk recht en geschillen
 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen de drumschool en de leerling is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement ‘s-Hertogenbosch.
 2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil onderling te beslechten.